Site announcements

ขอประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่าน www.reg.tu.ac.th หรือผ่าน TU Registration System(TU Reg) นักศึกษาโครงการปกติ