Site announcements

General news and announcements

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ประกาศ ห้องสอบ วิชา EC300/EC200 0 Sirikorn Thammasen
ลงทะเบียนไม่ทัน หรืออยากเพิ่ม-ถอนรายวิชา...ทำอย่างไร ?? 0 Sirikorn Thammasen
"เปลี่ยน" วิธีการจ่ายเงิน TU Greats App พร้อมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ในแอฟฯ เดียว 0 Sirikorn Thammasen
ขอประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่าน www.reg.tu.ac.th หรือผ่าน TU Registration System(TU Reg) นักศึกษาโครงการปกติ 0 Sirikorn Thammasen
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 0 Watcharakiet Tangdan
รณรงค์ทุจริตเป็น 0 (ศูนย์) 0 Watcharakiet Tangdan
ประกาศ ห้องสอบ วิชา EC300/EC200 Section 810001 อาจารย์วศิน ศิวสฤษดิ์ 0 Sirikorn Thammasen
พรุ่งนี้แล้ววจร้าาาาา 0 Watcharakiet Tangdan
MEET THE DEAN 2563 0 Watcharakiet Tangdan
กำหนดวางแผนการศึกษา ในระบบ Academic Plan 0 Jintana Khongsipan
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ 0 Jintana Khongsipan
ขอประสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง Section วิชา EC211 ในภาค 2/2563 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ เปลี่ยนเวลาบรรยาย วิชา EC381 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง Section 050001 อาจารย์ประชา คุณธรรมดี 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเพิ่มรายวิชาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ ภาค 1/2563 0 Sirikorn Thammasen
กำหนดการแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ มธ. ภาค 2/2563 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตา วิชา EL2xx, EL3xx รอบแรก ภาค 2/2563 0 Sirikorn Thammasen
การขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2563 0 Sirikorn Thammasen
DropWคืออะไร 0 Sirikorn Thammasen
การขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) ในหลักสูตร 2561 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ เรื่องการยื่นเอกสารขอยกเว้นวิชาภาษาจีน/เกณฑ์การยกเว้นรายวิชาภาษาจีน โดยได้รับหน่วยกิต (ACC) คณะศิลปศาสตร์ 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ สอนเพิ่ม/สอนชดเชย วิชา EC320 Section 080003 อาจารย์เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ เปลี่ยนห้องบรรยาย วิชา EC376 Section 020001 ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เฉพาะชั้นปีที่ 1 0 Watcharakiet Tangdan
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ณ ธปท.สำนักงานใหญ่และสำนักงานภาคเหนือ (เชียงใหม่...จ้าว) 0 Patcharin buasorn
ประกาศ เปลี่ยนห้องบรรยาย วิชา EC473 Section 040001 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ สถาบันภาษา กำหนดให้นักศึกษาขอโควตารอบแรกรายวิชา EL ภาค 2/2563 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2563 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ ย้ายห้องบรรยาย วิชา EC213 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น Section 810001 รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ 0 Sirikorn Thammasen
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับและไม่ได้รับการอนุมัติเพิ่ม - ถอน ล่าช้ากรณีพิเศษ ภาค 1/2563 (รอบ 2) 0 Sirikorn Thammasen
"แบบสำรวจความต้องการให้คณะจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ." 0 Patcharin buasorn
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเพิ่ม - ถอน ล่าช้ากรณีพิเศษ ภาค 1/2563 (รอบ 1) 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ เปลี่ยนห้องบรรยาย วิชา EC402 Section 050001 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ เปลี่ยนห้องบรรยาย วิชา EC212 Section 090002 0 Sirikorn Thammasen
ขอประชาสัมพันธ์ "กลุ่ม Thammasat Political Economy Reading Group อยากเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหนังสือ ฯ 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ เปลี่ยนห้องบรรยาย วิชา EC100 Section 810001 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ เปลี่ยนห้องบรรยาย วิชา EC473 Section 040001 0 Sirikorn Thammasen
ข่าวประชาสัมพันธ์ 0 Watcharakiet Tangdan
ประกาศกำหนดการรับคำร้องขอเพิ่มรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ ในภาคการศึกษา 1/2563 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 Sirikorn Thammasen
ทุนการศึกษา 0 Watcharakiet Tangdan
เกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น 0 Watcharakiet Tangdan
โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 0 Watcharakiet Tangdan
คู่มือการใช้งานระบบ Ba-moodle สำหรับนักศึกษานอกคณะ 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ เรื่องขอรับคืนข้อสอบปลายภาค ภาค 2/2562 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ หลักเกณฑ์การยกเว้นการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 0 Sirikorn Thammasen
คณะเศรษฐศาสตร์ขอความร่วมมือนักศึกษาสวมหน้ากากอนามัย 0 Watcharakiet Tangdan
บันทึกการถ่ายทอดสด Live event การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 0 Watcharakiet Tangdan
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เฉพาะชั้นปีที่ 1 0 Watcharakiet Tangdan
ประกาศ!!! รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเพิ่ม-ถอน (ช่วงงดรับ-รับเพิ่ม โควตารอบ 2) ภาค 1/2563 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศรายวิชางดรับ-รับเพิ่ม คณะเศรษฐศาสตร์ ภาค 1/2563 0 Sirikorn Thammasen
ลืมลงทะเบียน , ลืมชำระเงิน , อยากเพิ่มวิชา , อยากถอนวิชาออก ภาคเรียนที่1/63 0 Sirikorn Thammasen
ลงทะเบียนรายวิชา ภาค 1/63 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ขอเลื่อนรอบการยื่นคะแนนขอยกเว้นวิชา EG ของภาคการศึกษา 1/2563 0 Sirikorn Thammasen
เอกสารมัชฌิมนิเทศ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 0 Watcharakiet Tangdan
ประกาศ ทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล" ประจำปี 2563 0 Wandee visaiket
ประชาสัมพันธ์ 0 Wandee visaiket
ประชาสัมพันธ์ 0 Wandee visaiket
กิจกรรมเสวนาออกแบบชีวิต แนะแนวชีวิตหลังเรียนจบ (งานปลุก...ความฝัน "ออกแบบชีวิต..ติ๊สท์ไปกับ Econband") และ พิธีเปิดห้องซ้อมดนตรี 0 Watcharakiet Tangdan
ประกาศตารางติว ภาคเรียนมี่ 2 ปีการศึกษา 2562 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาช่วยงานสอน TA ประจำภาค 2/2562 0 Wandee visaiket
ขอประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิทดสอบ GREATS ครั้งที่ 1/2563 0 Admin ba-moodle
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 (รอบเก็บตก) 0 Watcharakiet Tangdan